UWAGA! Ten serwis używa cookies i podobnych technologii.

Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to.

Zrozumiałem

Regulamin

Regulamin przewozu przesyłek
§ 1. Regulamin usług przewozowych

Niniejszy Regulamin określa warunki i zasady wykonywania przez Zleceniobiorcę-firmę Kurier Irlandia, usług odbioru i przewozu paczek na rzecz swoich klientów zwanych dalej Zleceniodawcami.
Zleceniobiorca wykonuje usługę transportową, jaką jest doręczanie paczek samodzielnie lub przy pomocy przewoźników trzecich

§ 2

Zakres świadczenia usług Kurier Irlandia obejmuje obszar UE.
§ 3

Umowa o świadczenie usług transportowych zostaje zawarta pomiędzy zleceniobiorcą a Zleceniodawcą w momencie podpisania przez Zleceniodawcę aktualnie stosowanego przez Zleceniobiorcę listu przewozowego. Zleceniodawca podpisując list przewozowy potwierdza równocześnie znajomość tresci niniejszego regulaminu. Od momentu podpisania listu przewozowego Regulamin wiąże strony jako integralna część umowy zawartej o świadczenie usług transportowych.
§ 4 Zawartosci niedozwolone przesyłek

Ze świadczonych przez Kurier Irlandia przewozu paczek wyłączone są rzeczy:
których przewóz jest zastrzeżony dla Poczty Polskiej bądź zabroniony na podstawie odrębnych przepisów;
które z powodów swoich rozmiarów, masy lub innych właściwości albo ze względu na urządzenia nie nadają się do przewozu;
niebezpieczne w rozumieniu odrębnych przepisów w tym w szczególności : materiały łatwopalne , wybuchowe lub radioaktywne,
substancje żrące lub cuchnące, broń i amunicja.
Nadto Kurier Irlandia nie przyjmuje do przewozu paczek:
zawierających narkotyki, inne środki zabronione przepisami ustawy o przeciwdziałaniu narkomani ,papierosy, alkohol lub leki i środki psychotropowe;
zawierających zwłoki i szczątki zwłok ludzkich;
mających na opakowaniu lub widocznej części zawartości napisy lub rysunki naruszające dobra chronione przez prawo;
zawierających dzieła sztuki, antyki, kamienie i metale szlachetne w jakiejkolwiek postaci bądź formie,
waluty i zbywalne papiery wartościowe,
paczek mogących zabrudzić lub uszkodzić w inny sposób pozostałe paczki.
§ 5

1. W celu weryfikacji powyzych postanowień KURIER IRLANDIA zastrzega sobie prawo przeprowadzenia kontroli zawartosci przesyłki przed wysyłka .
2.W przypadku stwierdzenia naruszenia przez Zleceniodawce postanowien Regulaminu dotyczacych zawartosci niedozwolonych przesyłek KURIER IRLANDIA ma prawo odmowic realizacji usługi w zakresie transportu zawartosci niedozwolonej .
3.Ujawnione w trakcie kontroli przesyłki zawartosci niedozwolone sa spisywane w formie protokołu pokontrolnego,
4.Zleceniodawca zostanie poinformowany prze KURIER IRLANDIA o ujawnieniu zawartosci niedozwolonych w formie pisemnej na adres nadawcy lub mailowej.Zleceniodawca w ciagu 3 dni jest zobowiazany do odbioru zatrzymanej (art.461k.c) zawartosci niedozwolonej,chyba ze na Zleceniobiorcy ciaży na mocy odrebnych przepisow obowiazek zawiadomienia o ujawnieniu zawartosci niedozwolonej odpowiednich organow scigania.Wydanie zawartosci nastopi po uregulowaniu wszelkich zobowiazan wobec KURIER IRLANDIA z tego tytułu.
5.W przypadku niedokonania odbioru przesyłki w ciagu 14 dni ,KURIER IRLANDIA jest uprawniony do swobodnego rozporzadzania ujawnioną zawartoscią niedozwoloną ,w tym jej zniszczenia.Dla unikniecia wątpliwosci Zleceniodawca oświadcza iż po tym terminie prawo własnosci ujawnionej niedozwolonej zawartosci przechodzi na Zleceniobiorce.
6.W przypadku naruszenia przez Zleceniodawcę postanowien Regulaminu w zakresie zawartosci niedozwolonych ,Zleceniodawca jest zobowiazany zapłacic Zleceniobiorcy karę umowną w wysokosci trzykrotnej kwoty deklarowanej w liscie przewozowym wartosci przesyłki powiekszonej o łaczną wartosc rynkową przedmiotów ujawnionych jako niedozwolone ;
7.Zapłata kary umownej ,nie pozbawia Zleceniobiorcy prawa dochodzenia na zasadach ogólnych odszkodowania w pełnej wysokosci szkody, jezeli taka powstała (art.484§1k.c);
8 .Uregulowanie opisane w powyzych punktach dotyczaca wszelkich przypadków ujawnienia zawartosci niedozwolonej ,w tym w szczegolnosci podczas wstepnej kontroli dokonywanej przez Zleceniobiorcę , jak rowniez na całej tasie wykonywania usługi transportowej w wyniku kontroli uprawnionych podmiotów;

§ 6. Dowód nadania

List przewozowy ( dowód nadania ) jest to dokument stanowiący dowód zawarcia umowy na dany rodzaj usługi określonej w treści listu przewozowego.
Podpisanie listu przewozowego przez Zleceniodawcę lub osobę działającą w jego imieniu (nadawcę, odbiorcę) oznacza zgodność deklarowanych danych ze stanem faktycznym oraz zgodę na wykonanie usługi na zasadach i warunkach określonych w niniejszym Regulaminie, a także zgodę na proponowaną przez Kurier Irlandia cenę usługi.
O ile umowa ze Zleceniodawcą nie stanowi inaczej, list przewozowy powinien zawierać następujące informacje: datę nadania przesyłki, dane nadawcy (w szczególności nazwę i adres), dane odbiorcy( w szczególności nazwę i adres), cenę usługi i formę płatności, określenie usług dodatkowych, podpis nadawcy, podpis osoby przyjmującej paczkę w imieniu Kurier Irlandia
Firma Kurier Irlandia jest upoważniona, do ewentualnego otwarcia paczki celem sprawdzenia , czy paczka odpowiada oświadczeniom nadawcy zawartym w dowodzie nadania, w związku z weryfikacją zgłoszenia, formalnościami celnymi, w przypadku niezgodności adresu na liście przewozowym lub też z innych podobnych powodów, kontroli nie podlega treść przesłanych dokumentów. Jeżeli przesyłka jest zapieczętowana, zaklejona a nadawca odmawia jej otwarcia w celu przeprowadzenia kontroli, Kurier Irlandia może odmówić przejęcia tej paczki. Wynik sprawdzenia zamieszcza się w dowodzie nadania albo dołączonym do niego protokole.
Nadawca otrzymuje jedną kopię listu przewozowego. Co najmniej jedna kopia dowodu nadania pozostaje w Kurier Irlandia.
Kurier Irlandia dopuszcza możliwość potwierdzenia przyjęcia i wykonania zlecenia w formie elektronicznej
przyjecie przesyłki przez Kuier Irlandia do realizacji usług kurierskich oraz podpis kuriera nie stanowi oświadczenia że zawartosc przesyłki badz opakowanie spełnia warunki zwarte w Regulaminie a dane pisane przez nadawcę sa prawidłowe.
W takim przypadku rolę dowodu nadania przejmują inne, wcześniej między stronami ustalone instrumenty.
§7. Rodzaje paczek w zaleznosci od masy lub objetosci orz ze wzgledu na inne cechy okresla aktualna oferta oraz cennik KURIER IRLANDIA.
§ 8. Organizacja przyjmowania i doręczania paczek

Organizacja przyjmowania i doręczania paczek odbywa się na podstawie standardów Kurier Irlandia określonych w niniejszym rozdziale, chyba że umowa stanowi inaczej.
Zgłoszenie zlecenia następuje w szczególności w momencie telefonicznego, za pośrednictwem poczty elektronicznej przekazania przez Zleceniodawcę zamówienia na odbiór i doręczenie paczki bądź dostarczenia przez zleceniodawcę paczki do siedziby Kurier Irlandia.
Po zgłoszeniu zlecenia pod adres podany przez Zleceniodawcę przyjeżdża przedstawiciel Kurier Irlandia, który odbiera paczkę. W chwili odbioru paczki sporządzany jest list przewozowy.
Kurier Irlandia ma prawo do odmowy przyjęcia paczki, jeśli nadawca lub odbiorca znajdują się w rejonie stale lub czasowo wyłączonym z obsługi, bądź jeśli paczka nie spełnia warunków określonych w niniejszym Regulaminie.
Nadawca jest obowiązany oddać Kurier Irlandia paczkę w stanie umożliwiającym jej prawidłowy przewóz i wydanie bez ubytku i uszkodzenia. Rzeczy, które ze względu na ich właściwości wymagają opakowania, Zleceniodawca jest obowiązany oddać Kurier Irlandia w opakowaniu, które powinno między innymi: być zamknięte i zabezpieczone skutecznym środkiem( np. takim jak taśma samoprzylepna, plomby czy pieczęcie lakowe); być odpowiednio wytrzymałe; uniemożliwiać dostęp do zawartości bez pozostawienia widocznych śladów; być opisane, gdy wymagają tego właściwości lub zawartość paczki, poprzez oznakowanie( w szczególności "góra/dół", "uwaga szkło" etc.). Koszty ewentualnego zabezpieczenia lub przepakowania paczki ponosi Zleceniodawca.
Opakowanie paczki wlicza się do jej masy.
Przyjęcie paczki do przewozu i doręczania nie uzasadnia domniemania, że jej opakowanie odpowiadało warunkom określonym w niniejszym Regulaminie. Za prawidłowe opakowanie odpowiedzialny jest Zleceniodawca.
Doręczenie paczki odbiorca potwierdza własnoręcznym podpisem na dowodzie doręczenia (dowodzie nadania, liście przewozowym), stwierdzając tym samym prawidłowość wykonania usługi. Wszelkie zastrzeżenia dotyczące wykonania usługi lub stanu paczki powinny być wpisane na dowodzie doręczenia przez odbiorcę w chwili jej przyjęcia. Przy braku odmiennych ustaleń, przed potwierdzeniem doręczenia paczki na dowodzie doręczenia i uiszczeniem wynikających z niego opłat odbiorca nie może dokonać otwarcia paczki. Z chwilą doręczenia paczki wszelkie ryzyka związane z uszkodzeniem lub utratą paczki przechodzą na odbiorcę.
W przypadku, gdy adresat odmówi przyjęcia paczki jest ona zwracana nadawcy. Koszty przewozu ( w obie strony ) ponosi Zleceniodawca.
Odmowa uiszczenia należności za dokonane przez Kurier Irlandia usługi, jak i dodatkowe czynności wynikłe w trakcie realizacji zlecenia traktowane są jako odmowa przyjęcia paczki.
Za dotrzymanie terminu doręczenia uważa się także wystawienie przez Kurier Irlandia lub jego kontrahentów awizo w przypadku nieobecności odbiorcy pod adresem wskazanym przez Zleceniodawcę.

§ 8

Zleceniodawca jest zobowiązany do oznakowania paczki, tj. zleceniodawca umieszcza na paczce lub na jej opakowaniu adres i dane adresata wraz z telefonem kontaktowym, które podane są jednocześnie na liście przewozowym. Adres, napisany czytelnie, bez skreśleń i śladów wycierania, powinien zawierać bezwzględnie kod pocztowy adresata oraz nr telefonu.
§ 9. Ochrona danych Kurier Irlandia zapewnia ochronę danych dotyczących komunikowania się oraz danych o świadczonych usługach , w szczególności poprzez zobowiązanie swoich pracowników i współpracowników do zachowania poufności przedmiotowych danych, odpowiedniego zabezpieczenia systemów przetwarzających dane oraz należytej staranności w podejmowaniu czynności, których wykonanie może narazić chronione informacje na nieuzasadnione ujawnienie.
W przypadku rozpowszechniania za posrednictwem srodków masowego przekazu (m.in .portale internetowe ) informacji nierzetelnych badz nie znajdujacych pokrycia w rzeczywistym stanie rzeczy na temat usług świadczonych przez Kurier Irlandi ,Zleceniodawca zobowiazany jest do zapłaty na rzecz Zleceniobiorcy kary umownej w kwocie 1000 € za kazdy taki przypadek .Niezaleznie od powyzszego KURIER IRLANDIA moze dochodzic odszkodowania oraz zadosuczynienia na zasadach ogólnych
§ 10. Zasady uiszczania opłat za paczki.

Płatność powinna zostać dokonana gotówką najpóźniej w momencie dostarczenia paczki, chyba że zostały poczynione w tej kwestii inne ustalenia.
Wysokość opłat reguluje aktualny cennik dostępny w siedzibie Kurier Irlandia. Kurier Irlandia zastrzega sobie prawo dokonywania zmian cennika w dowolnie wybranym czasie.

§ 11. Odpowiedzialność z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy.

Odpowiedzialność za zwłokę: w przypadku, jeżeli gwarantowany termin doręczenia nie został dotrzymany z przyczyn zawinionych przez Kurier Irlandia, Zleceniodawca może zostać zwolniony z obowiązku uiszczania ceny za usługę, a jeżeli dokonał zapłaty przysługuje mu roszczenie o zwrot ceny usługi. Ponadto Kurier Irlandia odpowiada za wyrządzoną szkodę zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa przewozowego.
Odpowiedzialność za zagubienie, ubytek lub uszkodzenie paczki: Kurier Irlandia odpowiada za zawinioną utratę uszkodzenie lub ubytek paczki, przy czym odszkodowanie ograniczone jest do rzeczywistej szkody jednakże nie wyższej niż kwota obligatoryjnego ubezpieczenia. Kurier Irlandia nie ponosi odpowiedzialności , jeśli zagubienie, ubytek lub uszkodzenie paczki zostało spowodowane winą Zleceniodawcy (nadawcy), w szczególności wadliwym opakowaniem paczki.
Odpowiedzialność Kurier Irlandia może zostać rozszerzona, jeżeli Zleceniodawca zdeklaruje w dowodzie nadania wartość przesyłki i uiści obowiązującą opłatę ubezpieczeniową.
Za utratę paczki z zadeklarowaną wartością przysługuje odszkodowanie w wysokości żądanej przez Zleceniodawcę, nie wyższej jednak niż deklarowana wartość paczki.
Za ubytek zawartości paczki z zadeklarowaną wartością przysługuje odszkodowanie w wysokości zwykłej wartości utraconej rzeczy.
Za uszkodzenie zawartości paczki z zadeklarowaną wartością przysługuje odszkodowanie w wysokości zwykłej wartości rzeczy, których uszkodzenie zostało stwierdzone.
W razie niewykonania lub nienależytego wykonania usługi, Zleceniobiorca nie ponosi odpowiedzialności za szkodę polegającą na utracie korzyści lub przewidywanych zysków lub dochodów przez Zleceniodawcę, adresata lub osobę trzecią.
Paczkę nie doręczoną uznaje się za utraconą po upływie 30 dni od dnia jej nadania.
W przypadku gdy Zleceniobiorca wypłaci Zleceniodawcy odszkodowanie za uszkodzoną lub utraconą paczkę odpowiadające jej wartości, Zleceniodawca jest zobowiązany do wydania Zleceniobiorcy uszkodzonej paczki lub jej pozostałości. Zleceniobiorca w takiej sytuacji staje się właścicielem paczki lub jej pozostałości.
Kurier Irlandia nie ponosi odpowiedzialności za zakłócenia w przewozie wynikłe w konsekwencji działania sił wyższych lub też z innych przyczyn, nie leżących w granicach odpowiedzialności Kurier Irlandia.
§ 12. Odpowiedzialność Zleceniodawcy.

Zleceniodawca paczki jest odpowiedzialny za szkody wyrządzone innym paczkom oraz Kurier Irlandia na skutek nadania przedmiotów wyłączonych z przewozu lub niezastosowania się do ustalonych warunków.
Przyjęcie paczki przez Kurier Irlandia nie zwalnia Zleceniodawcy od odpowiedzialności z powyższego tytułu.

§ 13. Reklamacje.

Prawo dochodzenia roszczeń odszkodowań i wnoszenia reklamacji przysługuje Zleceniodawcy bądź odbiorcy w przypadku, gdy Zleceniodawca pisemnie zrzeknie się prawa do reklamacji na jego rzecz.
Wszelkie reklamacje związane z nie doręczeniem, opóźnieniem, zagubieniem, uszkodzeniem paczki przyjmowane w siedzibie Kurier Irlandia lub za pośrednictwem poczty elektronicznej.
Wszelkie reklamacje powinny być zgłaszane w nieprzekraczalnym terminie 30 dni licząc od dnia doręczenia paczki, a w przypadku nie doręczenia paczki - od dnia, w którym paczka miała być doręczona.
Zgłoszenie reklamacji powinno zawierać: nazwę oraz adres Reklamującego; tytuł reklamacji; protokół niezgodności, jeśli został sporządzony; potwierdzenie nadania paczki (dowód nadania); kwotę roszczenia; dowody uiszczenia wszelkich opłat i należności za przewożoną paczkę; wykaz załączonych dokumentów; podpis Reklamującego albo osoby przez niego upoważnionej z załączonym pełnomocnictwem.
Reklamacje zgłoszone po terminie, nieścisłe bądź niekompletne nie będą rozpatrywane.
Termin wyjaśnienia i załatwienia reklamacji nie może przekroczyć 45 dni licząc od dnia wniesienia prawidłowo wypełnionej reklamacji. W przypadku jakichkolwiek uchybień proceduralnych zaistniałych w trakcie wnoszenia reklamacji Kurier Irlandia informuje o tym Reklamującego żądając uzupełnienia lub uściślenia dokumentów reklamacyjnych. Uzupełnienie wszelkich dokumentów musi nastąpić w terminie 14 dni od daty doręczenia wezwania.
Po rozpatrzeniu reklamacji Kurier Irlandia powiadamia Reklamującego o sposobie załatwienia reklamacji, ewentualnym odszkodowaniu oraz terminie i sposobie przekazania należności.
Klientowi nie przysługuje prawo potrącenia kwot roszczenia od aktualnych, przeszłych bądź przyszłych należności wobec Kurier Irlandia
§ 14. Ubezpieczenie przesyłek
Kazda przesyłka ubezpieczona jest do kwoty 150€ .Dodatkowe ubezpieczenie wynosi 3% wartosci przesyłki.

Postanowienia końcowe.

Niniejszy Regulamin dostępny jest w siedzibie Kurier Irlandia. Zleceniodawca zobowiązany jest do zapoznania się z Regulaminem przed przekazaniem przesyłki do Kurier Irlandia 2010-05-29
Korzystajac z naszych usług akceptujesz nasz regulamin oraz postanowienia

© 2019 www.kurierirlandia.pl. All Rights Reserved.